Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

*Algemene voorwaarden voor het gebruik van de taxidiensten van Freshcabs*

Definities:
– Freshcabs: Verwijst naar Freshcabs beheer BV, de eigenaar van de website 013.taxi en de exploitant van de taxidiensten.
– Klant: Een individu of entiteit dat gebruikmaakt van de taxidiensten van Freshcabs.
– Chauffeur: De bestuurder van het voertuig dat wordt ingezet voor de taxidiensten van Freshcabs.
– Voertuig: Het voertuig dat wordt gebruikt voor het leveren van de taxidiensten door Freshcabs.
– Rit: Een taxirit die wordt uitgevoerd door Freshcabs op verzoek van de klant.
– Online reserveringssysteem: Het systeem dat beschikbaar is op de website 013.taxi waarmee klanten taxiritten kunnen reserveren en vooraf betalingen kunnen verrichten.

1. Bestellen:
1.1 Taxiritten kunnen op verschillende manieren worden besteld, waaronder telefonisch, per e-mail, via WhatsApp, en via het online reserveringssysteem waarbij vooraf betaling vereist is.
1.2 Freshcabs beheer BV, eigenaar van de website 013.taxi, zal zich te allen tijde inspannen om ritten op tijd en correct te laten verlopen.
1.3 In geval van onvoorziene omstandigheden waarbij er toch iets misgaat, kan Freshcabs alleen bij online reserveringen die vooraf zijn voldaan, overgaan tot het geven van schadevergoeding indien er sprake is van vertraging of een vergeten rit.
1.4 Schadevergoedingen voor gevolgschade worden alleen toegekend indien:
– Bij aankomst op het vertrekadres is Freshcabs 1 uur te laat en hierdoor wordt een vlucht gemist.
– Bij aankomst op het vertrekadres is Freshcabs een half uur te laat en hierdoor worden een bus en trein gemist.
– De schadevergoeding is beperkt tot EUR 500,00 en volledige restitutie van de taxirit.
1.5 Schadevergoedingen worden niet gegeven bij reserveringen die telefonisch, via WhatsApp of per e-mail zijn gedaan. Ook kan er geen restitutie worden gegeven op ritten die via deze kanalen zijn gereserveerd.
1.6 Bij vooraf gedane reserveringen die ook zijn betaald, ontvangt de klant bij een half uur vertraging 50% restitutie. Bij een uur vertraging ontvangt de klant 100% restitutie. Uitzonderingen hierop zijn ritten tijdens festivals, oud en nieuw, kerst, vrijdag- en zaterdagavonden en -nachten.

2. Annuleringsvoorwaarden:
2.1 Overeenkomstig artikel 6:230p lid 1 sub h van het Burgerlijk Wetboek zijn de annuleringsvoorwaarden voor de wet koop op afstand niet van toepassing op taxiritten, aangezien taxiritten worden beschouwd als reisdiensten en niet onder de wet koop op afstand vallen.
2.2 Annulering van een taxirit dient zo spoedig mogelijk te gebeuren en kan geschieden via dezelfde kanalen als waarlangs de rit is besteld (telefonisch, per e-mail, via WhatsApp, of via het online reserveringssysteem).
2.3 Bij annulering van een taxirit kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van het tijdstip van annulering en de omstandigheden van de rit. Deze kosten kunnen variëren en zullen worden gecommuniceerd op het moment van annulering.
2.4 Freshcabs behoudt zich het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen voor taxiritten die zijn geannuleerd met onvoldoende kennisgeving of zonder geldige reden, zoals bepaald door Freshcabs naar eigen goeddunken
2.5 Bij no-show, waarbij de klant niet op het afgesproken tijdstip en locatie verschijnt zonder voorafgaande annulering, zal er geen restitutie worden verleend.
2.5 Indien Freshcabs Beheer BV om welke reden dan ook de taxi annuleert, zal de klant volledig worden gerestitueerd zonder enige annuleringskosten of boetes.
2.6 De boeking van een taxirit impliceert de acceptatie van dit annuleringsbeleid door de klant.

3. Wachttijd bij het ophaaladres:
3.1 Bij langer dan 2 minuten wachten bij het ophaaladres kan Freshcabs een uurtarief van EUR 55,00 in rekening brengen.
3.2 Deze kosten dienen bij de chauffeur, tenzij anders geregeld, af te rekenen, en kunnen niet automatisch via de app worden verrekend.
3.3 Indien de wachttijd bij het ophaaladres langer is dan 10 minuten, behoudt de chauffeur het recht om de rit te annuleren.
3.4 De chauffeur dient in staat te zijn om aan te tonen dat hij op locatie is geweest door middel van foto’s van de locatie en screenshots van zijn of haar telefoon.

4. Gedrag van klanten:
4.1 Klanten dienen zich te allen tijde netjes en respectvol te gedragen tijdens het gebruik van de taxidiensten van Freshcabs.
4.2 Ongepast gedrag, zoals agressie, verbaal geweld, discriminatie, intimidatie of ander storend gedrag jegens de chauffeur of andere passagiers, wordt niet getolereerd.
4.3 Klanten dienen de instructies van de chauffeur op te volgen en zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving tijdens de rit.
4.4 Freshcabs behoudt zich het recht voor om de rit te weigeren of te annuleren indien een klant zich niet aan deze gedragsregels houdt, zonder restitutie van eventueel betaalde kosten.
4.5 Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan het voertuig veroorzaakt door hun gedrag tijdens de rit en kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van reparatie of reiniging.
4.6 Freshcabs zal passende maatregelen nemen tegen klanten die zich niet aan deze gedragsregels houden, inclusief het melden van het incident bij de bevoegde autoriteiten indien nodig.

5. Auto volgsysteem en veiligheid (vervolg):
5.1 Freshcabs behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van een auto volgsysteem om de locatie van de voertuigen en de veiligheid van zowel de passagiers als de chauffeurs te waarborgen.
5.2 Dit auto volgsysteem kan worden gebruikt voor doeleinden zoals het volgen van de route, het monitoren van de snelheid, en het bieden van ondersteuning in geval van noodsituaties.
5.3 Indien nodig kan Freshcabs ook gebruik maken van camerasystemen in de voertuigen om de veiligheid van de chauffeurs te bevorderen en incidenten te registreren.
5.4 Het gebruik van camerasystemen zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.
5.5 Freshcabs zal de nodige maatregelen nemen om de privacy van zowel de passagiers als de chauffeurs te waarborgen bij het gebruik van camerasystemen, en zal deze beelden alleen gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden.
5.6 Klanten worden geïnformeerd over het gebruik van camerasystemen in de voertuigen en kunnen bezwaar maken tegen het gebruik hiervan indien zij dat wensen.

6. Aansprakelijkheid voor schade aan het voertuig:
6.1 Freshcabs is niet aansprakelijk voor schade aan het voertuig tijdens de rit als gevolg van eigen schuld van Freshcabs, toedoen door een ander, of een technisch gebrek.
6.2 Voorbeelden van omstandigheden waarvoor Freshcabs niet aansprakelijk is voor schade aan het voertuig zijn onder meer, maar niet beperkt tot:
– Schade veroorzaakt door ongeval of aanrijding waarbij Freshcabs geen schuld heeft.
– Schade als gevolg van vandalisme, diefstal of inbraak in het voertuig tijdens de rit.
– Schade veroorzaakt door een andere weggebruiker, zoals een ander voertuig, voetganger of object, waarvoor Freshcabs niet aansprakelijk is.
– Schade als gevolg van technische gebreken aan het voertuig die niet te wijten zijn aan nalatigheid of schuld van Freshcabs.
6.3 Indien er sprake is van een dergelijke omstandigheid, ontheft dit de klant niet van de verplichting om de rit tot het moment van de schade te betalen.
6.4 Indien er sprake is van een vaste prijs voor de rit, zal deze naar rato tot het eindadres worden berekend, ongeacht het tijdstip waarop de schade zich voordoet.
6.5 Freshcabs adviseert klanten om tijdens de rit waakzaam te zijn en hun persoonlijke eigendommen goed te bewaren. Klanten worden geadviseerd om kostbare spullen niet onbeheerd achter te laten in het voertuig.
6.6 Freshcabs zal redelijke maatregelen nemen om de veiligheid van het voertuig en de passagiers te waarborgen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan persoonlijke eigendommen van klanten.
6.7 Klanten worden geadviseerd om eventuele schade aan het voertuig onmiddellijk te melden aan de chauffeur en aan Freshcabs, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen.

7. Aansprakelijkheid jegens de klant:
7.1 De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan het voertuig van Freshcabs als gevolg van nalatigheid, opzettelijke schade, wangedrag of andere handelingen tijdens de rit, waaronder, maar niet beperkt tot:
– Schade veroorzaakt door het onjuist hanteren van het voertuig, zoals het veroorzaken van krassen, deuken, of andere beschadigingen.
– Schade als gevolg van overgeven in het voertuig, wat resulteert in schoonmaak- en/of desinfectiekosten.
– Schade veroorzaakt door roken in het voertuig, waaronder geurverwijdering en reinigingskosten.
– Schade als gevolg van het zodanig vuil maken van het voertuig dat professionele reiniging nodig is.
7.2 Indien er sprake is van stilstandschade, zoals gedefinieerd in de overeenkomst voor bedrijfsschade van de verzekeraars, is de klant gehouden deze schade te vergoeden volgens de daarin vermelde voorwaarden.
7.3 Freshcabs behoudt zich het recht voor om de kosten van reparatie, reiniging, of andere herstelwerkzaamheden als gevolg van de hierboven genoemde omstandigheden, in rekening te brengen bij de klant.
7.4 De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van zijn of haar verantwoordelijkheden met betrekking tot het correcte gebruik van het voertuig en stemt ermee in om de kosten te vergoeden die voortvloeien uit zijn of haar nalatigheid of wangedrag tijdens de rit.
7.5 De klant wordt op verschillende manieren geïnformeerd over de aansprakelijkheidsvoorwaarden, waaronder, maar niet beperkt tot:
– Plaatsing van de aansprakelijkheidsvoorwaarden op de website, boekingsplatform of app van Freshcabs, waar klanten hun ritten kunnen boeken. Klanten moeten deze voorwaarden accepteren voordat ze een rit kunnen bevestigen.
– Verzending van een bevestigingsmail naar de klant na het boeken van een rit, waarin een samenvatting wordt gegeven van de belangrijkste punten van de aansprakelijkheidsvoorwaarden en een link naar de volledige voorwaarden.
– Plaatsing van een informatiebord in de voertuigen van Freshcabs waarop de aansprakelijkheidsvoorwaarden worden vermeld. Dit bord kan in het interieur van het voertuig worden opgehangen, zichtbaar voor klanten tijdens hun rit.
– Periodieke automatische herinneringen via e-mail of sms naar klanten, waarin de aansprakelijkheidsvoorwaarden nogmaals worden benadrukt en wordt vermeld dat zij akkoord zijn gegaan met deze voorwaarden bij het boeken van hun rit.

8. Verboden voorwerpen:
8.1 De klant mag geen verboden voorwerpen meenemen tijdens de rit, waaronder maar niet beperkt tot verdovende middelen, wapens, munitie, grote hoeveelheden contant geld, ontvlambare stoffen, explosieven, giftige of gevaarlijke chemicaliën, en grote en omvangrijke objecten die de veiligheid van de rit kunnen belemmeren, tenzij hiervoor een door de overheid afgegeven beschikking ligt.
8.2 Zelfs als er een door de overheid afgegeven beschikking ligt, behoudt de chauffeur het recht om het vervoer van dergelijke voorwerpen te weigeren, indien hij of zij dit nodig acht voor de veiligheid van zichzelf, andere passagiers of het voertuig.
8.3 In geval van weigering van het vervoer van verboden voorwerpen door de chauffeur, zal de klant hier geen aanspraak kunnen maken op terugbetaling van eventuele kosten voor de geboekte rit.

9. Betaling in de taxi:
9.1 Betalingen in de taxi dienen gepast te worden gedaan indien er contant wordt betaald.
9.2 Betalingen met pin zijn toegestaan en worden aanvaard.
9.3 Indien de klant ervoor kiest om met een American Express of Diners Club creditcard te betalen, behoudt Freshcabs zich het recht voor om een toeslag in rekening te brengen volgens Verordening (EU) 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende vergoedingen voor grensoverschrijdende betalingen in de Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 260/2012 (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 1).
9.4 Eventuele toeslagen voor het gebruik van bepaalde creditcards zullen voorafgaand aan de betaling aan de klant worden medegedeeld.

10. Totstandkoming overeenkomst
10.1 Een overeenkomst voor taxidiensten kan tot stand komen wanneer een klant een bestelling plaatst voor een taxirit via een van de beschikbare kanalen, waaronder telefonisch, per e-mail, via WhatsApp, of via het online reserveringssysteem op de website 013.taxi.

10.2 Door het plaatsen van een bestelling stemt de klant in met de algemene voorwaarden van Freshcabs, zoals vermeld op de website 013.taxi en in andere communicatiemiddelen van Freshcabs.

10.3 Freshcabs behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren om redenen zoals onbeschikbaarheid van chauffeurs, technische problemen, of andere operationele belemmeringen. In geval van annulering zal Freshcabs redelijke inspanningen leveren om de klant hierover te informeren en, indien mogelijk, alternatieve regelingen aan te bieden.

10.4 Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de klant een bevestigingsbericht met de details van de geboekte rit, inclusief de datum, tijd, ophaallocatie, bestemming, en eventuele speciale instructies of vereisten.

10.5 De klant is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de gegevens in de bevestigingsbericht en het melden van eventuele fouten of discrepanties aan Freshcabs zo spoedig mogelijk.

10.6 Freshcabs behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te wijzigen of aan te passen in geval van onvoorziene omstandigheden of wijzigingen in de beschikbaarheid van chauffeurs of voertuigen. In dergelijke gevallen zal Freshcabs redelijke inspanningen leveren om de klant hierover te informeren en, indien nodig, alternatieve regelingen aan te bieden.

11. Totstandkoming in de taxi

11.1 Indien een klant instapt in een taxi van Freshcabs en akkoord gaat met de wettelijk vastgestelde metertarieven, kan een overeenkomst voor taxidiensten ook tot stand komen op dat moment.

11.2 Door in de taxi van Freshcabs te stappen en akkoord te gaan met de metertarieven, stemt de klant in met de algemene voorwaarden van Freshcabs.

11.3 Het instappen in de taxi en akkoord gaan met de metertarieven impliceert de acceptatie van de algemene voorwaarden van Freshcabs door de klant.

11.4 Klanten die gebruik maken van de diensten van Freshcabs door in te stappen in een taxi en akkoord te gaan met de metertarieven, dienen zich te allen tijde te houden aan de betalingsvoorwaarden zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die door Freshcabs worden gesteld.

12. Ritten op rekening

12.1 Freshcabs biedt de mogelijkheid voor klanten om taxiritten op rekening te plaatsen, onder voorbehoud van goedkeuring van Freshcabs.

12.2 Voor het aanvragen van een ritten op rekening dient de klant een aanvraag in te dienen bij Freshcabs, waarbij relevante informatie, zoals bedrijfsgegevens, facturatiegegevens en eventuele andere vereiste informatie, verstrekt dient te worden.

12.3 Het plaatsen van een bestelling voor een rit op rekening impliceert de acceptatie van de algemene voorwaarden van Freshcabs door de klant.

12.4 Freshcabs behoudt zich het recht voor om aanvragen voor ritten op rekening te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12.5 Voor ritten op rekening geldt een betaaltermijn van maximaal 31 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

12.6 Bij overschrijding van de betaaltermijn komen eventueel overeengekomen kortingen te vervallen.

12.7 In geval van verzuim is de klant wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, alsmede incassokosten zoals wettelijk is vastgesteld in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

12.8 De kosten van verhaal op de debiteur, waaronder gerechtelijke kosten en kosten van invordering, kunnen worden verhaald op de debiteur indien deze kosten voortvloeien uit het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de klant.

12.9 Freshcabs behoudt zich het recht voor om aanvullende voorwaarden te stellen aan het plaatsen van ritten op rekening, inclusief maar niet beperkt tot het vaststellen van een kredietlimiet, het verplicht stellen van vooruitbetalingen, en het verplicht stellen van garanties of zekerheden.

12.10 Klanten die gebruik maken van de optie voor ritten op rekening dienen zich te allen tijde te houden aan de betalingsvoorwaarden zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die door Freshcabs worden gesteld.

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik van de taxidiensten van Freshcabs. Let op: deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en het is de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Hours
Minutes
Seconds

Maak je bestelling binnen 10 minuten compleet en krijg

20% korting

Eenmalige aanbieding voor u. Boek nu online en krijg 20% korting op je taxirit. Bijvoorbeeld voor Decibel Outdoor, Best Kept secret of naar de luchthaven.

Gebruik bij afrekenen de actiecode juni2024